Former Students

B

Natalie Grace Benner
WJ "Jeff" Boo
Robert Browning

C

Patrick Cheng
Richard Chevious
James Chrisman
Chien-Chia Chu

E

William Neil Everett

F

Nicole Farris

G

Mukund Shastry Gundi

H

Marouen Hamdi
Brian Hare
Brian Hausman
Spencer Hawkins
Mohammad Hossain
Yung-yu Hsu

J

Han Jiang, Ph.D.
Dr. Lin Jin

K

Parvin Karimineghlani
Ick-Chan Kim
Dr. Masaya Kotaki

L

Kevin Laux
Chin-Fu Lee
Tao-Hua Lee
Kwang Jik Lee
Seung Min Lee
Yuntao (David) Li
Peng Li
Goyteck Lim
Jia (Daniel) Liu
Peng Liu
Zhen Liu 
Jianjun (Jim) Lu
 
 

M

John Miranda
Ehsan Moghbelli
Michael Murphy

N

Megan Nicholson
Garrett Nowak

O

Timi Ogunbekun
Johnathan O'Reilly
Adrienne O'Reilly

P

James Picone

R

Patrick Rood

S

Junkang Sang
Min Shuai
Yishu Song
Dazhi (Peter) Sun
Chih-Chen “Mandy” Sun
 
 
 

 

T

Charles Tapp
Zachary Thornburg
Chi Wei Tien

W

Graham Warren
George Wei
Jong-Il Weon
Kevin White
Janet Wong
Minhao Wong

Y

Haiqing Yao

Z

Xi Zhang