Former Students

B

WJ "Jeff" Boo
Robert Browning

C

Chien-Chia Chu
Patrick Cheng

E

William Neil Everett

F

Nicole Farris

H

Marouen Hamdi
Brian Hare
Yung-yu Hsu
Mohammad Hossain

J

Han Jiang, Ph.D.
Dr. Lin Jin

K

Dr. Masaya Kotaki
Parvin Karimineghlani

L

Kevin Laux
Chin-Fu Lee
Tao-Hua Lee
Kwang Jik Lee
Seung Min Lee
Goyteck Lim
Jia (Daniel) Liu
Peng Liu
Zhen Liu
Jianjun (Jim) Lu

M

John Miranda
Ehsan Moghbelli

N

Garrett Nowak

L

Yuntao (David) Li
Peng Li

O

Timi Ogunbekun
Johnathan O'Reilly
Adrienne O'Reilly

P

James Picone

R

Patrick Rood

S

Min Shuai
Yishu Song
Dazhi (Peter) Sun
Junkang Sang

T

Chi Wei Tien

 

W

Graham Warren
George Wei
Jong-Il Weo
Kevin White
Janet Wong
Minhao Wong

Z

Xi Zhang