Former Students & Postdoctoral Fellows

B

Dr. Joseph Baker
Natalie Grace Benner
WJ "Jeff" Boo
Robert Browning

C

Qihui Chen
Patrick Cheng
Richard Chevious
James Chrisman
Chien-Chia Chu

D

Farhad Daneshvar
Hector Dilan
Shuoran Du

E

William Neil Everett

F

Nicole Farris
Chiwei Feng

G

Tit-Tak Gam
Mukund Shastry Gundi

H

Marouen Hamdi
Brian Hare
Brian Hausman
Spencer Hawkins
Mohammad Hossain
Yung-yu Hsu

J

Han Jiang, Ph.D.
Dr. Lin Jin

K

Parvin Karimineghlani
Ick-Chan Kim
Alex Kirk
Dr. Masaya Kotaki

L

Guan-Hui Lai
Kevin Laux
Chin-Fu Lee
Tao-Hua Lee
Kwang Jik Lee
Seung Min Lee
Fan Lei
Chao Li
Chris K. Li
Peng Li
Yanmei Li
Yuntao (David) Li
Dr. Ivan Liang
Goyteck Lim
Dr. Young Hoon Lim
Cong Liu
Jia (Daniel) Liu
Peng Liu
Zhen Liu
Jianjun (Jim) Lu

M

John Miranda
Ehsan Moghbelli
Michael Murphy

N

Megan Nicholson
Garrett Nowak

O

Timi Ogunbekun
Johnathan O'Reilly
Adrienne O'Reilly

P

James Picone

R

Patrick Rood

S

Junkang Sang
Min Shuai
Yishu Song
Dazhi (Peter) Sun
Chih-Chen “Mandy” Sun
Dr. Luyi Sun

T

Charles Tapp
Zachary Thornburg
Chi Wei Tien

W

Graham Warren
George Wei
Guangxue Wei
Jong-Il Weon
Kevin White
Janet Wong
Minhao Wong

X

Fangqing Xia
Ziyong Xia
Chen Xiang
Shuang Xiao

Y

Haiqing Yao

Z

Dr. Tan Zhang
Dr. Xi Zhang
Xi Zhang