Former Students & Postdoctoral Fellows and Visiting Scholars

B

Dr. Joseph Baker
Natalie Grace Benner
Dr. WJ "Jeff" Boo
Dr. Robert Browning

C

Qihui Chen
Patrick Cheng
Richard Chevious
James Chrisman
Chien-Chia Chu

D

Dr. Farhad Daneshvar
Hector Dilan
Dr. Shuoran Du

E

Dr. William Neil Everett

F

Nicole Farris
Chiwei Feng

G

Tit-Tak Gam
Mukund Shastry Gundi

H

Dr. Marouen Hamdi
Dr. Brian Hare
Brian Hausman
Dr. Spencer Hawkins
Dr. Mohammad Hossain
Dr. Yu-Cheng Hsu (Peter)
Yung-yu Hsu

J

Dr. Han Jiang
Dr. Zhiyuan Jiang
Dr. Lin Jin

K

Parvin Karimineghlani
Ick-Chan Kim
Alex Kirk
Dr. Masaya Kotaki

L

Dr. Guan-Hui Lai
Dr. Kevin Laux
Dr. Chin-Fu Lee
Dr. Tao-Hua Lee
Kwang Jik Lee
Seung Min Lee
Fan Lei
Chao Li
Chris K. Li
Dr. Peng Li
Yanmei Li
Dr. Yuntao (David) Li
Dr. Ivan Liang
Dr. Goyteck Lim
Dr. Young Hoon Lim
Dr. Cong Liu
Dr. Jia (Daniel) Liu
Dr. Peng Liu
Zhen Liu
Jianjun (Jim) Lu

M

Shaik Merkatur Hakim Marjuban
John Miranda
Dr. Ehsan Moghbelli
Dr. Glendimar Molero
Michael Murphy

N

Megan Nicholson
Garrett Nowak
Dr. Kwanghae Noh

O

Timi Ogunbekun
Johnathan O'Reilly
Adrienne O'Reilly

P

James Picone

R

Patrick Rood

S

Junkang Sang
Sara Vaughn
Min Shuai
Yishu Song
Dr. Dazhi (Peter) Sun
Chih-Chen “Mandy” Sun
Dr. Luyi Sun

T

Charles Tapp
Zachary Thornburg
Chi Wei Tien
Dr. Chia-Ying Tsai

W

Graham Warren
George Wei
Guangxue Wei
Dr. Jong-Il Weon
Dr. Kevin White
Dr. Janet Wong
Dr. Minhao Wong

X

Fangqing Xia
Ziyong Xia
Chen Xiang
Dr. Shuang Xiao

Y

Dr. Haiqing Yao

Z

Dr. Tan Zhang
Dr. Xi Zhang
Dr. Mingzhen Zhao
Dr. Zewen Zhu